ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 29 czerwca 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1173) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne]

W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz. U. poz. 459, z 2009 r. poz. 1303, z 2014 r. poz. 1901, z 2017 r. poz. 1487, z 2021 r. poz. 1244 oraz z 2022 r. poz. 714) w § 1 w ust. 1:

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) jelenie szlachetne:

a) byki:

– w drugim roku życia – od dnia 21 sierpnia do końca lutego, a na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego – od dnia 1 czerwca do końca lutego,

– w trzecim i kolejnym roku życia – od dnia 21 sierpnia do końca lutego,

b) łanie:

– w drugim roku życia – od dnia 1 września do dnia 15 stycznia, a na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego – od dnia 1 czerwca do dnia 31 lipca oraz od dnia 1 września do dnia 15 stycznia,

– w trzecim i kolejnym roku życia – od dnia 1 września do dnia 15 stycznia,

c) cielęta – od dnia 1 września do końca lutego, a na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego – od dnia 1 września do dnia 31 marca;”;

2) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) daniele:

a) byki:

– w drugim roku życia – od dnia 1 września do końca lutego, a na terenie województw: wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego – od dnia 1 czerwca do końca lutego,

– w trzecim i kolejnym roku życia – od dnia 1 września do końca lutego,

b) łanie:

– w drugim roku życia – od dnia 1 września do dnia 15 stycznia, a na terenie województw: wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego – od dnia 1 czerwca do dnia 31 lipca oraz od dnia 1 września do dnia 15 stycznia,

– w trzecim i kolejnym roku życia – od dnia 1 września do dnia 15 stycznia,

c) cielęta – od dnia 1 września do końca lutego, a na terenie województw: wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego – od dnia 1 września do dnia 31 marca;”;

3) pkt 12-14 otrzymują brzmienie:

„12) zające szaraki i dzikie króliki – od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia, w drodze odłowu – do dnia 15 stycznia, a w przypadku łowienia zwierzyny przy pomocy ptaków łowczych – od dnia 1 września do dnia 31 stycznia;

13) bażanty:

a) koguty – od dnia 1 października do końca lutego, a w przypadku łowienia zwierzyny przy pomocy ptaków łowczych – od dnia 1 września do końca lutego,

b) kury – wyłącznie na terenach ośrodków hodowli zwierzyny, gdzie prowadzi się wolierową hodowlę bażanta – od dnia 1 października do dnia 31 stycznia, a w przypadku łowienia zwierzyny przy pomocy ptaków łowczych na terenach wszystkich obwodów łowieckich – od dnia 1 września do końca lutego;

14) kuropatwy – od dnia 11 września do dnia 21 października, w drodze odłowu – do dnia 15 stycznia, a w przypadku łowienia zwierzyny przy pomocy ptaków łowczych – od dnia 11 września do dnia 30 listopada;”.

§ 2. [Okresy polowań w łowieckim roku gospodarczym 2022/2023]

W łowieckim roku gospodarczym 2022/2023 okresy polowań na:

1) jelenie szlachetne: byki i łanie, w drugim roku życia, na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego,

2) daniele: byki i łanie, w drugim roku życia, na terenie województw: wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego

– rozpoczynają się z dniem wejścia w życie rozporządzenia.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.