Sobota, 04.12.2021r.
Nowy Tomyśl

Aktualna faza ksieżyca:

Nów - ubywa

Wschód Zachód
Słońce 7:46 15:44

Kalendarz księżycowy >>>
Jesteś tutaj -> Polowania | Kryteria odstrzał‚u

Kryteria odstrzał‚u

Drukuj

               

 

                  Kryteria oceny prawidł‚owości odstrzał‚u byków jelenia szlachetnego

Klasa wieku

Poroże

rok życia

Opis poroża

Ocena
I klasa wieku

1 poroże

2 rok życia

-       szpicaki o długości tyk do 20 cm,  O 

-       szpicaki o długoś›ci tyk powyżej 20 cm do

     30 cm.

X 

-       szpicaki o długoś›ci tyk powyżej 30 cm,

     oraz o tykach rozwidlonych i koronne.

XX

2 poroże

3 rok życia

-       ósmaki nieregularne i poniżej tej formy,  O 
-       ósmaki regularne, X 
-       byki powyżej regularnego ósmaka, XX

3 i 4 poroże

4 – 5 rok życia

-       wszystkie byki niekoronne, O 
-       wszystkie byki jednostronnie koronne,  X 
-       wszystkie byki obustronnie koronne XX
II klasa wieku

5–9 poroże

6–10 rok życia

-       wszystkie byki niekoronne i jednostronnie

     koronne

O 
-       byki obustronnie koronne  XX
III klasa wieku

10 poroże i powyżej

11 rok życia i starsze

-       wszystkie byki bez wzglę™du na formę

     poroża.

O 
Ustalenia dodatkowe

1.    Za odnogę uznaje się™ każdy odrostek o długości powyżej 3 cm w I klasie wieku oraz powyżej 5 cm w II 

      i III klasie wieku. 

 

2.    Pozyskanie mykusa i szydlarza uznawane jest zawsze za odstrzał‚ prawidł‚owy bez wzglę™du na

     przyznaną… do odstrzał‚u klasę™ wieku i nie przyznaje się za nie punktów niebieskich.

  

                           Kryteria oceny prawidłowości odstrzału danieli - byków

Klasa wieku

Poroże

rok życia

Opis porożaOcena
I klasa wieku

1 poroże

2 rok życia

-       guzikarze oraz szpicaki o średniej dł‚ugoś›ci tyk

     do 12 cm.

O 
-       szpicaki o ś›redniej długości tyk 12-15 cm, X
-       szpicaki o ś›redniej dł‚ugości tyk powyżej 15 cm.XX

2 poroże

3 rok życia

-          szydlarze, słabe łyżkarze o ś›redniej dł‚ugoś›ci

      obu tyk do 40,0 cm i o średnim spł‚aszczeniu

      górnej czę›ci obu tyk węższym od 4 cm,

 O 

-          łyżkarze o ś›redniej dł‚ugoś›ci obu tyk od 40,0 do 

      50 cm lub o ś›rednim spłaszczeniu górnej 

      cz궛ci obu tyk od 4 do 6 cm 

 X 

-          mocne łyżkarze o ś›redniej długoś›ci obu tyk

      powyżej 50,0 cm lub o średnim spłaszczeniu 

      obu tyk powyżej 6 cm oraz łopatacze. 

 XX
II klasa wieku

3-6 poroże

4–7 rok życia

-          wszystkie formy poniżej łopatacza oraz

      łopatacze o głę™bokich zatokach

      rozdzielających pł‚aszczyznę ł‚opaty na co

      najmniej połowie jej dł‚ugości, a także byki o

      wyjątkowo krótkich i wą…skich ł‚opatach,

   O

-          byki o łopatach normalnie rozwiniętych, jednak

      o długoś›ci łopat poniżej połowy wysokoś›ci tyk

 X

-          byki o prawidłowych łopatach, których dł‚ugość‡

      wynosi ponad połowę™ dł‚ugości tyk

 XX
III klasa wieku

7 poroże i powyżej

8 rok życia i starsze

-          wszystkie formy poniżej prawidłowo

      rozwiniętego ł‚opatacza, oraz normalnie

      rozwinięte łopatacze o masie poroża poniżej

      2,4 kg oraz prawidł‚owo wykonany odstrzał‚

      łowny,

  O 

-          mocne, prawidł‚owo rozwinięte łopatacze o

      masie poroża powyżej 2,4 kg o trofeum

      niemedalowym pozyskane na odstrzał

      selekcyjny,

 X 

-          mocne, prawidłowo rozwinię™te łopatacze o

      trofeum medalowym, pozyskane na odstrzał‚

      selekcyjny.

  XX
 

Ustalenia dodatkowe:

1.    Za byka ł‚ownego uznaje się regularnego ł‚opatacza w 8 roku życia i starszego o prawidłowo

     ukształtowanych ł‚opatach.

2.    Ilekroć w kryteriach mowa jest o masie poroża dotyczy to masy poroża brutto tj. masy poroża z pełną

     czaszką i bez żuchwy. 

Za selekcyjne uznaje się™ wszystkie mył‚kusy i szydlarze w każdej klasie wieku i nie przyznaje się za ich odstrzał‚ punktów niebieskich

 

 


Kryteria oceny prawidłowości odstrzał‚u sarn - rogaczy

Klasa wiekuPoroże rok życiaOpis parostków
Ocena
I klasa wieku

  1 poroże

  2 rok życia

-       guzikarze, szpicaki, mył‚kusy a także  

     widłaki o ś›redniej długości tyk do 10 

     cm,

O

-       widł‚aki o średniej długości tyk powyżej

     10 cm

X
-       szóstaki XX

   2 poroże

  3 rok życia

-       szóstaki nieregularne i poniżej tej

    formy

O

-       regularne szóstaki i powyżej tej formy

     o masie do 250 g

X

-       regularne szóstaki i powyżej tej formy

     o masie większej niż 250 g

XX
II klasa wieku    3 poroże i starsze  4 rok życia i starsze

-       nieregularne szóstaki i poniżej tej

     formy oraz regularne szóstaki o masie

     parostków poniżej 350 g oraz

     prawidł‚owo wykonany odstrzał ł‚owny,

O

-       regularne szóstaki lub powyżej tej

     formy o masie parostków od 350 g do

     400 g,

X

-       regularne szóstaki lub powyżej tej

     formy o masie parostków powyżej

     400g

XX

Ustalenia dodatkowe

1.    Za rogacza łownego uznaje się regularnego szóstaka (lub powyżej tej formy), w wieku od szóstego 

     roku życia wzwyż, o masie trofeum ponad przeciętną (ustaloną dla okręgu)

2.    Za selekcyjne uznaje się wszystkie mył‚kusy i szydlarze oraz nie przyznaje się za ich odstrzał‚ punktów

     niebieskich.

3.    Zaleca się™ oszczędzanie szpicaków o dł‚ugoś›ci tyk powyżej dł‚ugoś›ci ł‚yżek.

4.    Przy ocenie prawidłowości odstrzał‚u za odnogę uznaje się w I klasie wieku odrostek powyżej 1 cm, 

     a w II klasie wieku – odrostek o dł‚ugoś›ci powyżej 3 cm.

5.    Wyznaczają…c ś›rednią… masą™ parostków w II klasie wieku w danym okręgu należy pamiętać, żę poza

     średnią… masą parostków w II klasie wieku, należy ustalić‡ również wartość‡ graniczną… przy odstrzale

     kwalifikowanym na dwa punkty czerwone. Wartość‡ ta musi być‡ większa od ś›redniej masy parostków  

     w II klasie, a mniejsza od minimalnej masy parostków medalowych.

6.    Podawana masa parostków  jest masą brutto (parostki z czaszką… bez żuchwy).

7.    W przypadku uszkodzenia mechanicznego jednej tyki oceny dokonuje się™ na podstawie wyglą…du drugiej

     zakładają…c, że tyka uszkodzona miała taki sam kształ‚t (zasada ta dotyczy wszystkich samców

     zwierzyny płowej).

Wykonanie strony - darcom.pl